گفتم خوش به حالت؛ تا میگی آخ سه هزار نفر تب میکنن برات! گفت ساده نباش سروری؛ همه در حد چهار تا پیام لوس تب میکنن. اما کسی قدمی برنمیداره.