به خود سانسوری ربط داره یا دورویی؟ 
وقتی فکر کنم ناشناس هستم راحت تر مینویسم.