آدمها نه دوست و نه دشمن ما هستند. اونها فقط معلم هستند برای ما تا آنچه که لازم هست رو یاد بگیریم.