انسان نه قادر به تکرار لحظات است و نه قادر به بیان آنهاست.
عقاید یک دلقک،هاینریش بل