مدتی بود با یکی از دوستان هر چه سعی میکردیم فرصتی مشترک برای دیدار بیابیم نمیشد. 
دیشب گفتم احوالش رو بپرسم؛ بیشتر که فکر کردم دیدم با دلتنگی خو گرفتم. تعادل ذهنم به هم میریزه. بی خبری بهتره.