یک سال پیش آخرین بار دیدمش. دوست خوبی بود. دوست خوبی هست. قطعا ببینمش نمیگم: پارسال دوست امثال آشنا؛ سراغی از ما نمیگیری و ....