جات انقدر خالیه که بی تو همه جا احساس غریبی میکنم. ببخش منو که مراقبت نبودم. غریبِ تندرست باشی هرجا که رفتی.