زندگی مجموعه ای از سازش ها، امتیاز دادن ها و امتیاز گرفتن ها است.
هاینریش بل، از داستانی بی معنی