پست قبل را نوشتم که چی بگم؟ بخش اعظم غم بعد از جدایی به عذاب وجدان کارهای نکرده ربط دارد وگرنه وقتی در حیات و حضور آدمی هرچه توانستی را کرده باشی؛ آن وقت مرگ یا هر شکل جدایی دیگری در حد آخی رفت! در آدم اثر میکند و نه بیشتر.