تماس گرفت گفت میشه خیلی فوری شماره فروشگاهی که ازش کتونی خریدم بدی؟ کارتش پیش تو بود.
گفتم تنگه؟ کتونیت رو میگم!
گفت نه! روبه روی فروشگاه کتونی یه فست فود هست پیتزاهاش عالیه؛ شماره ش رو گم کردم میخوام از این فروشگاهه بگیرم.