شرط لازم هر راه روی خوبی این است که بداند کجا ایستاده و به کجا میرود.
تا دیشب؛ لوکیشن خودم را نمیدانستم.