انت کهفی حین تعیینی المذاهب*
تو غار منی هنگامی که عاجزم کند راه ها
* فرازی از دعای عرفه