گفت دو سال بعد از رفتنم پشیمون شدم ولی برنگشتم. میدونستم ایران برگشتن یعنی چی اما هنوز ممکن بود رفتنم باعث اتفاقی بشه برای همین موندم. 

گفت ادامه ی این مسیر حتی اگر اشتباه باشه یه اشتباه جدیده؛ بازگشتم یه اشتباه تکراری. چرا باید بازیگر یه فیلم تکراری بشم.

*از یک آهنگ افغانی