به بیان مختصر، موفقیت را به خود نسبت میدهیم و شکست را به عوامل بیرونی.این همان خطای خدمت به خود است.

از کتاب " هنر شفاف اندیشیدن"