گاهی با دسته گل برگردین خونه.
بدهکار دلتون نمونید؛ خستگی و بی حوصلگی و وقت نداشتن بهانه ست.
برای خونه باید وقت گذاشت که نپوسه؛ که صداهاش بوهاش رنگهاش آدمهاش دلبری کنن .راه برگشت به خونه شبها یه سفر سبز باشه. خونه رو دوست داشته باشید تا خونه هم برای داشتن شما از صبح لحظه شماری کنه. مجال بدین خونه شما رو بغل کنه و در آغوشش قوی بشید تا از فردا نترسید.