گفت یه چیزی میگم لوس بازی درنیار هیچ وقت هم به روم نیار.
گفتم باشه؛ زود بگو.
گفت سرطان دارم.
همین قدر واضح و سریع.
گفت پخش شده تو بدنم؛ اما من دوست دارم زنده بمونم.