دنبال وقت میگردم اتاقم رو رنگ کنم؛ فیروزه ای کمرنگ.