سبک شدن از هر اضافه باری خوشاینده.
از اضافه وزن هم