یه جای کار ما ایراد داره؛ یه جایی که اداییم ؛ نمایش مبتذلی از چیزی هستیم که صحت نداره.