انسان ها هیچ وقت فکر نمیکنند مصیبتی که دارند از آن گله میکنند را خودشان انتخاب کرده باشند.

از کتاب تئوری انتخاب