احیاء کردن بی فایده ست. فرصت بده مرگ مسیر خودش رو طی کنه. پوست بنداز و پوست مرده رو رها کن.