داشتم به خواهرم میگفتم یکسری آهنگ هست میدونم یه دورانی گوش دادم و گریه کردم ولی دقیقا یادم نمیاد بخاطر کی بوده گریه م؛ بعد مریم کلی خندید اشک از چشمهاش سرازیر بود. آخه خنده نداشت که!