فقط آدم هایی به گذشته میچسبن که " حال" شون خالی باشه.