پاییز همه ش تکرارِ حسِ غروبِ جمعه ست و من این حس رو بسیار دوست دارم.