سارا نوشت : گذرکردن از مسائل یه هنر خیلی بزرگه. بگذریم.