قبل از عید که شنیدم جراحی کرده زنده موندنش اهمیتی نداشت.
الان که بیشتر فکر میکنم بعید میدونم به خودم راست گفته باشم.
روان آدم چقدر پیچیده ست.چقدر خوب به خودم دروغ میگم.