گوساله: ما میتونیم یه روز آدم بشیم؟

گاو: بله پسرم، در گاونامه اشاره شده هر گاوی اگر عمیقا بفهمد که چقدر گاو است در دم آدم خواهد شد!

از کتاب من گوساله ام، بزرگمهر حسین پور