یه لبه ی باریک کنار یه پرتگاه مرتفع

حواست جمع نباشه طوری سقوط میکنی که انگار هرگز وجود نداشتی.

آدم هایی رو دیدم که سقوط کردن اما متوجه نشدن. 

چی بدتر از اینکه از خودت بی خبر باشی.

*عنوان از حامد عسکری