بین خودم و خودآگاه و ناخوداگاهم گیر کرده بودم.بین فرضیات مختلف، بین واقعیت و ابهام.
از کتاب جنوبِ مرز، غرب خورشید