ریشه تمام قهرها مبتنی بر خطایی است که میتواند مطرح شود جواب بگیرد و بلافاصله از بین برود ولی در دل طرف توهین شده نشست میکند بعدها بروز دردناک تری می یابد. تاخیر در حل و فصل بلافاصله اختلاف ها بلافاصله بعد از وقوع آنها به عقده تلخی تبدیل میشود.

تسلی بخشی های فلسفه؛ آلن دوباتن

*عنوان از سعدی