کاش تولدت برای هدیه کولیس ورنیه میخریدم دقت اندازه گیری ت بالا بره؛ قدرشناس تر میشدی . من متر خوبی دستت ندادم. بیشتر تقصیر متوجه خود من هست نه تو.