تا حالا از لحظه لحظه ی تماشا کردن یه ادم لذت بردین؟

امروز که به مریم نگاه میکردم تو قلبم صدای سنج و طبل می اومد.

دهنم مزه لذت میداد.