هم صحبتِ خوب داشتن باعث میشه با حرف زدن خودت رو بهتر بفهمی.

با زهرا خودم رو بهتر میفهمم.