امروز انقدر بی دغدغه شروع شد که بیم دارم مرده باشم؛
شنبه صبح دوش میگیری بدون اینکه نگران ساعت باشی؛ دمبل قرمزها رو به لذت دونفره دعوت میکنی. با حوصله صبحونه میخوری وقتی قراره از یک روز تعطیل کم استرس استقبال کنی.