روی یه کانال پستی دیدم که گفتم کاش جمعه نبود ساعت اداری بود براش میفرستادم.

همون رو برام فرستاد. به روانشناسی که صبح روز تعطیل با ذهن خوانی حال خوب بهتون میده ایمان بیارید.