صد روز برای برگشتن به هرچیز یا ترک کردن هرچیز کافیست.

دیر شود مرگ ما را با خود می برد، نباید به مردن در زندگی عادت کنیم.

صابر ابر