بچه بودم هرچی میشد همه میگفتن بزرگ میشی یادت میره.
شاید باید تلاش کنم بزرگتر بشم چون همه چی یادم مونده.
خدایا ممنون که ما رو یادت هست.