اگر فاطمه سال ۱۴۱۰ که چهل ساله شده بخواد به فاطمه ۲۷ ساله ی امروز یه توصیه کنه هشدار بده و .... چی میگه؟
به چی بی توجهم که باعث میشه بعدا بگم ای وای! چی رو ندیده گرفتم یا زیادی جدی گرفتم؟