پاشیم جمع کنیم از تهران بریم یه گوشه ای واسه خودمون کار راه بندازیم.

کجا موندیم؟ چهل ساله میشیم هنوز پر از کار نکرده و ناله ایم