تحقیقات میدانی و کاراگاه بازی نیاز نداره. آدمها احساس راحتی که میکنن عریان خودشون رو نشون میدن و تو به مرحله ای از ایمان میرسی که میگی کاش دور و داست داشتنی می موند و هرگز نمیشناختمش.