کاش میشد خودمو برای سهل انگاری و بیخیالی مجازات کنم. 

از خودم می پرسم داشتی کجا میرفتی که هنوز نرسیدی؟! چقدر تاخیر!