خدایا

ما رو از حصار آدمهای ..... نجات بده باقی مشکلات رو خودمون حل میکنیم.