از بدیهای کار فشرده و بدون مرخصی این هست که خانواده میرن سفر و با عکس ها همراه سفر میشی.
از خوبیهای کار فشرده این هست که مجبور نیستی تمام روز مراسم های سوگواری شرکت کنی.