صدام زد. وانمود کردم نمیشنوم.
نفرتش رو میفهمم...من خوبیش رو نفهمیدم ندیدم شد نفرت.
از کجا با تو بد شدم؟ چرا دست از دوست داشتنت برداشتم؟ چرا ندیدمت تو رنجهات؛ غمهاتو بغل نکردم؟ چرا ازت ناامید شدم؟