اگر بخوای به خودت دروغ نگی زندگی خیلی ترسناکه.ولی اغلب ما ترجیح دادیم نترسیم.
من دارم میترسم...