میدونی سر مزار چرا همه عینک دودی دارن؟
مثل شبهایی که تو خونه هرکس اتاق خودشه و غمگینه؛ غم دسته جمعی سخت تره. زیر صفحه پهن عینکهامون تنها و آسوده ایم زار بزنیم.
...مرده ها امن ترین معشوقه های جهانن اما تو هیچ وقت امن نباش؛ باشه؟