حتی وقتی محکم در رو پشت سرت می بندی و میری منتظری یکی پشت سرت بیاد تو کوچه.

اما از پیچ کوچه که رد شدی و نیومد دیگه غمت نباشه.

زهرا تو از پیچ کوچه رد شدی؟