آدمها چون عادت کردن برای رنج هاشون احترام قائل باشن؛ چون رنج به زندگیشون معنا میده؛ نمیتونن باورکنن بخاطر چیزی درد کشیدن که ارزشش رو نداشته.
زخمهاشون رو نشون میدن و میگن اون باعث همه ی این زخمهاست! مگه میشه دوستش نداشته باشم.