شنیدن به قدر در آغوش گرفتن احساس خوب داره.
و حرفهام با تو حیف نمیشه ابتر نمی مونه تو کلمات منو تا جرعه آخر سر میکشی.
گوارای وجودم که دارمت رفیق.