پست " به کی سلام کنم" رو که مجدد میخوندم فکر کردم مگه ممکنه دوست داشتن بیهوده باشه؟
دوست داشتن؛ عشق...خسته میشه اما شکست نمیخوره. کم سو و بی فروغ میشه اما این به معنی بیهودگی نیست